Facebook

Języki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2018

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2018 roku, na godz. 9°° Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala 202.

Porządek obrad obejmuje:

1.            Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.            Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.            Przyjęcie porządku obrad.

5.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2017.

6.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

7.            Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

8.             Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2018.

9.             Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku.

10.           Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

11.           Dyskusja i wolne wnioski.

12.           Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości.