Facebook

Języki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2019

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2019 roku, na godz. 9°° Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala nr  202.

Porządek obrad obejmuje:

1.            Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.            Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.            Przyjęcie porządku obrad.

5.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Zarządu za rok obrachunkowy 2018.

6.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

7.            Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

8.            Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2019.

9.            Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat  za 2018 rok.

10.          Wybory uzupełniające do Zarządu Spółki.

11.          Podjęcie uchwały  w sprawie zasad wyboru  Rady Nadzorczej.

12.         Wybory Rady Nadzorczej.

13.         Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

14.         Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

15.         Dyskusja i wolne wnioski.

16.         Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości.

 

 

                                                                                                          ZARZĄD SPÓŁKI