Facebook

Języki

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2020

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy, ulica Fordońska 154, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.12.2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143161 zawiadamia wszystkich akcjonariuszy, że działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26  września  2020 roku, na godz. 9:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoskim Domu Technika NOT, Bydgoszcz, ul. Gotowskiego 6, sala audytoryjna  202

Porządek obrad obejmuje:

1.   Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.   Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2019.

6.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

7.   Udzielenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

8.   Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia planu finansowo-ekonomicznego i inwestycyjnego Spółki na rok 2020.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok 2019.

10. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym Zarządu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru członków Zarządu.

12. Wybory członków Zarządu.

13. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu, który ma prowadzić rejestr akcjonariuszy oraz udzielenie pełnomocnictwa Zarządowi do zawarcia umowy z wybranym podmiotem.

15. Dyskusja i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Bydgoskich Zakładów Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. uprzejmie informuje, że właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed jego terminem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w sekretariacie na trzy dni przed terminem Zgromadzenia Spółki, tam też w terminie 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariuszom udostępnione będą materiały w sprawach objętych porządkiem obrad na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości.

 

 

                                                                                                           ZARZĄD SPÓŁKI